Uslovi koristenja

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja infobijeljina.com, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. infobijeljina.com zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. InfoBijeljina nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na infobijeljina.com

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju infobijeljina.com pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt infobijeljina.com treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača infobijeljina.com (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem infobijeljina.com nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

infobijeljina.com ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Izuzetak u ovom slučaju je objava u kategoriji nekretnina i servisa/usluga, unutar kojih se naplaćuje naknada za aktivaciju, ali naglašavamo da takva naknada ne postoji u drugim kategorijama.

Korisnicima infobijeljina.com se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da infobijeljina.com na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je InfoBijeljina na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

InfoBijeljina je vlasnik virtualnog prostora www.infobijeljina.com i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga InfoBijeljina i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da infobijeljina.com, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta infobijeljina.com.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice infobijeljina.com, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. infobijeljina.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu infobijeljina.com, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na infobijeljina.com daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač infobijeljina.com, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se infobijeljina.com i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo PIK doo Sarajevo, kao izdavač infobijeljina.com, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika infobijeljina.com je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Korištenjem infobijeljina.com saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona infobijeljina.com upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem infobijeljina.com saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na infobijeljina.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na infobijeljina.com uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju infobijeljina.com te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „PIK“ i „InfoBijeljina“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.infobijeljina.com su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača infobijeljina.com, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu infobijeljina.com, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. infobijeljina.com se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na infobijeljina.com.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

infobijeljina.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na infobijeljina.com, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. infobijeljina.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi infobijeljina.com, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na infobijeljina.com i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača infobijeljina.com na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• nedozvoljenog sticanja InfoBijeljina kredita putem zloupotrebe sistema
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane InfoBijeljina administracije)
• prodaje ili kupovine artikala InfoBijeljina kredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude InfoBijeljina kredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom infobijeljina.com (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime infobijeljina.com administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama infobijeljina.com
• korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

infobijeljina.com, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

infobijeljina.com ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice infobijeljina.com sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

infobijeljina.com se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice infobijeljina.com
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice infobijeljina.com
• informacija na stranici infobijeljina.com
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici infobijeljina.com
• postupaka korisnika infobijeljina.com
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime infobijeljina.com • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.infobijeljina.com, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime infobijeljina.com, kopirajući stranicu www.infobijeljina.com vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

infobijeljina.com ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s infobijeljina.com, niti podupiranja takvih stranica od strane infobijeljina.com. infobijeljina.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću infobijeljina.com na taj način. infobijeljina.com povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. infobijeljina.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da infobijeljina.com nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na infobijeljina.com, oglašivač dodjeljuje infobijeljina.com pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na infobijeljina.com na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane infobijeljina.com. infobijeljina.com ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na infobijeljina.com, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema infobijeljina.com
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja infobijeljina.com
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, pojedini duhanski proizvodi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima
• kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na infobijeljina.com on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da infobijeljina.com ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim infobijeljina.com ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti infobijeljina.com u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na infobijeljina.com postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju infobijeljina.com kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

• da infobijeljina.com članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. infobijeljina.com ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja infobijeljina.com kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. infobijeljina.com ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima infobijeljina.com može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da infobijeljina.com ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da infobijeljina.com može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni InfoBijeljina-a
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko infobijeljina.com smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da infobijeljina.com neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštivati sve odluke infobijeljina.com i njenih uposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja InfoBijeljina administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da InfoBijeljina administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će infobijeljina.com administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da je InfoBijeljina kredit dopunu putem SMS-a moguće izvršiti jedino tačnim unosom ključne riječi, slanjem poruke na tačno navedeni broj u prozoru za dopunu InfoBijeljina kredita
• da je iznos InfoBijeljina kredita koji postoji na njegovom profilu, ili koji će nadopuniti, iskoristiv samo na infobijeljina.com
• da infobijeljina.com nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja infobijeljina.com, te infobijeljina.com zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici infobijeljina.com su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da infobijeljina.com nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  infobijeljina.com ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt infobijeljina.com shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama infobijeljina.com samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta infobijeljina.com da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, infobijeljina.com oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge infobijeljina.com, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. infobijeljina.com ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: urednik@infobijeljina.com, te se infobijeljina.com obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da infobijeljina.com nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

infobijeljina.com obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom infobijeljina.com se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici infobijeljina.com sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.infobijeljina.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem infobijeljina.com, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja infobijeljina.com i da ih u cijelosti prihvaća.

U Bijeljini, Maj 2018.
Sva prava pridržana.